Säännöt

SÄÄNNÖT

I LUKU
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1.§
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund ry:tä liitoksi.

2.§
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia.

Tarkoitus toteutetaan:

1 –järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä
2 –järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
3 –harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia
4 –harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
5 –harjoittamalla kerhotoimintaa ja yhdessä liikepaikassa ravintolaliikettä

Kerho voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

3.§
Kerhon kieli on suomi.

4.§
Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund ry:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita, sekä tukee moottoripyöräilyä kaikissa sen muodoissa.

II LUKU

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen.

5.§
Kerhon jäsenet ovat vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kunnia- ja kannattavia jäseniä. Kannattavaksi jäseneksi hyväksytään jäsen, joka ei toimi moottoripyöräilyn alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa.

6.§
Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen puhdasmaineinen henkilö, joka alistuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä, ja joka hallituksessa vuosijäseneksi hyväksytään. Jäsenanomukseen on liitettävä sisäänkirjoitus- ja ensimmäinen vuosimaksu, joiden suuruuden määrää vuosikokous.

7.§
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on kerhon kokouksissa puheoikeus.

8.§
Ellei jäsen ole ennen joulukuun 31. päivää kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan ilmoittanut eroavansa, katsotaan hänen pysyvän jäsenenä yhden vuoden siitä päivästä lukien, jolloin hän ilmoitti eroamisestaan. Muussa tapauksessa on hän vapaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

9.§
Ellei jäsen ole maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua eräpäivään + 1 kuukausi, tai jos hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta ja toimintaa, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäivästä tätä lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

III LUKU

Kerhon hallinto

10.§
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja joka valitaan vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1 –johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
2 –hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden katsotaan antaneen aiheen siihen, kuitenkin huomioiden näiden sääntöjen 9.§ määräykset sekä pitää jäsenluetteloa;
3 –valita kerhomestari ja retkeilypäällikkö;
4 –vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan, sihteerin sekä kerhomestarin ja retkeilypäällikön työjärjestys;
5 –hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainitut ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset;
6 –vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenpidosta;
7 –valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa;
8 –vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat;
laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta;
10– toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräiset kokousten päätökset;
11 – määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika;
12– järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt;
13– ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon ansiolevykkeet ym. merkit;
14– laatia menoarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi;

11.§
Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

12.§
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

IV LUKU

Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

13.§
Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana.

Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava Lappeenrannassa ilmestyvässä suomenkielisessä Etelä-Saimaa nimisessä sanomalehdessä ainakin seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

14.§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 –todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2 –valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3 –esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
4 –päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta;
5 –valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljelläolevaksi toimikaudeksi;
6 –valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;
7 –valitaan tarpeelliset jaostot;
8 –valitaan jäsenehdokkaat liiton hallitukseen;
9 –valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen;
10 –esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja kilpailukalenteri sekä päätetään seuraavan kilpailukauden toiminnasta;
11 –määrätään sisäänkirjoitus- ja vuosimaksujen suuruudet;
12 –päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä;
13 –hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä ansiomerkkiehdotukset;

15.§
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

16.§
Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

17.§
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännössä ole toisin määrätty, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneen maksunsa maksaneella jäsenellä, lukuun ottamatta kunnia- ja kannattavia jäseniä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18.§
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

V LUKU

Kerhon talous.

19.§
Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 20. päivänä tammikuuta ja tulee tilintarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan helmikuun 1. päivänä.

VI LUKU

Erinäisiä määräyksiä.

20.§
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

21.§
Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä kokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22.§
Muissa kohdin menetellään kuten Suomen Moottoriliitto – 
Finlands Motorförbund ry:n säännöt ja yhdistyslaki määräävät.